Majetkovoprávne vysporiadanie nehnuteľností

Vysporiadanie nehnuteľností s právnymi vadami


Napríklad:  • máte rodinný dom a zistili ste, že pozemok pod stavbou je vo vlastníctve iných osôb

  • užívate záhradu alebo inú nehnuteľnosť, ale v katastri nehnuteľností sú zapísaní iní vlastníci

  • potrebujete obnoviť dedičské konanie po právnych predchodcoch lebo v dedičskom konaní nebol prejednaný všetok majetok